Kontakt bestyrelsen

Formand – Egon Larsen

Egon

svend.egon@larsen.mail.dk

6160-7635

 

 

 

 

 

Unge sejlere – Niels Copeland

Niels Copeland

copelandry@gmail.com

5126-4040

 

 

 

 

Havnefoged – Henning Nielsen

Henning Nielsen

henning.pn@nielsen.mail.dk

86577333
Mobil: 25254038

 

 

 

 

Medlems ansvarlig / registrering – Carsten Svarre

Carsten Svarre

csvarrery@gmail.com

8689-2262

 

 

 

 

Kasserer – Palle Almvig

Palle

palle.almvig@gmail.com

2831-4499

 

 

 

 

Grejmand – Jørgen H. Andersen

jorgen52@gmail.com

2122-9093

 

 

 

 

Jacob Lützen – Bestyrelsesmedlem

6086-3617

jakob.lyntzen@me.com


Anders Hedegaard – Bestyrelsesmedlem

andersigne@mail.dk

2465 1317

 

 

 

 

Vinterbadere – Lene Andersen – Bestyrelsesmedlem

Lene.ander@gmail.com

5178-9000

Generalforsamling mandag den 25. marts 2019.  kl. 19.00    

 Dagsorden ifgl. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens  beretning ved Egon Larsen, suppleret af bestyrelsen
 1. Forelæggelse af regnskab  V. / Palle Almvig – Til godkendelse,
 1. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. V./Palle Almvig, suppleret af den øvrige bestyrelse.  Til godkendelse
 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.Valg i henhold til vedtægterne

 • Egon Larsen,                   på valg.
 • Niels Copeland                ikke på valg.
 • Anders Hedegaard          ikke på valg.
 • Claus Langergaard          ikke på valg.
 • Palle Almvig.                    på valg
 • Henning Nielsen,             på valg
 • Carsten Svarre,               på valg
 1. Suppleanter                                                                                                          Første suppleant.       Peter Hinge                                                                                                                                      Anden suppleant.       Lene Andersen.    –   Vinterbader klub.
 1.    Kritiske revisorer    Jørgen Andersen

revisor suppleant      Jens tange                                                                                                                                                      

 1. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden   senest søndag den 17. marts 2019

svend.egon@larsen.mail.dk   Ringvej 39, Alling 8680 Ry.

Sejlklubben serverer en forfriskning og lidt mundgodt.

På bestyrelsens vegne, Egon Larsen.

Husk: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 13. april

 

 

Referat Ry sejlklub Generalforsamling den 21. marts kl. 19.00

Billag:

Budget 2018

Årsregnskab 2017 RY SEJLKLUB


 1. Valg af dirigent: Poul Dixen valg. Valg af referent, Niels Copeland
 2. Bestyrelsens beretning ved Egon Larsen.

Årsberetning for Ry sejlklub 2017 – 2018. Konstituering efter sidste års generalforsamling.  Samme bestyrelse, med samme poster.

Sejleråret starter for alvor med isætning af både og fællesarbejde. Mange aktiviteter blev startet op. Ny terrasse rundt om huset.  Hybenskråning blev fældet og alle muldvarpeskud blev jævnet. Terrassen blev færdiggjort løbende af ihærdige medlemmer.

Nyanskaffelser. –  Stand up paddle boards med tilhørende dragter og div udstyr.  –  Nyere optimistjolle, købt brugt til fordelagtig pris.  –  terrassemøbler. Flotte bordbænkesæt som Egon selv har lavet.

Jacob Copeland har ryddet op i depot og indrettet trailer, så der er rimelig orden på div. Udstyr.

Pinsen:  Åbent hus i sejlklubben / Ry outdoor. Der var god opbakning bag arrangementet og der kom. Ca. 200 gæster i løbet af dagen, men det har ikke givet nye medlemmer af klubben. Vi var rimelig tilfredse med dagens afvikling, Plads til udvikling og forbedringer hvis vi skal deltage en anden gang. Ry outdoor har valgt at afholde festivalen i Pinsen igen i år, hvilket giver problemer med at vi kan deltage, pga. faste traditioner i andre sammenhænge. Ingen fra klubbens bestyrelse har mulighed for at være med. Evt. planer om at afholde åbent hus senere.

Lørdag den 12. august. Hyggedag i sejlklubben. Formiddagen gik med praktiske opgaver. –  Vinduer blev vasket, – Oprydning i skuffer og skabe, – grødehøst i havnebassin mm. Eftermiddags sejlads og grillaften blev aflyst pga. silende regn.

Vedr. grødebevoksning, bliver der indkaldt til et møde, da det er et voksende problem mange steder. – Belysning af problemets omfang, fælles indsats mm.

Årets sørøvertur med ca. 30 deltagere blev afviklet med stor succes og masser af sjove oplevelser.

Onsdags sejlads for kølbåde har haft pæn opbakning og det er en aktivitet der gerne må udbygges.

Igen i år har der været voksne drenge nede og lege med Modelbåds sejlads. Ikke helt så mange deltagere som forrige år.

Og igen i år har der været udlån af klubhus til overnatning af gæve robådssejlere. Skanderborg – Randers.

TV 2 Østjylland var på besøg og lavede et flot indslag til TV2 Østjylland

Ry sejlklub fik oprettet sin fb. Gruppe. Bruges kun sparsomt, med opfordring til at den benyttes lidt mere.  —  Sjove oplevelser, nyttige oplysninger, billeder mm.

Registrering af både i Gudenå systemet. –  GUDSAM har foretaget opsøgende kontrol de steder hvor der har været uregelmæssigheder med u – indregistrede både.  Repræsentant for Skanderborg kommune og politi har været på besøg. Der er efterfølgende kommet styr på vores registreringer. Det er bådejernes ansvar at registrering er på plads. Der går nogle gange kludder i systemet ved ejerskifte.

Persondata forordningen. – Nye EU regler, pr. 1. maj, kræver at alle foreninger og virksomheder udformer en privatlivspolitik.  Alle medlemmer skal orienteres om at de står opført i vores medlemsregister.  Dette vil ske via klubbens hjemmeside.

Parkeringsforhold ved sejlklubben. –  Efter de gamle træbomme langs vejen er fjernet, er folk begyndt at parkere i rabatten og ud for naboens indkørsel, hvilket giver anledning til problemer med tilkørsel.  Vi har via fb. Mm. opfordret til at parkere på den offentlige parkeringsplads. Og i særdeleshed undgå at parkere ud for Pouls indkørsel.  – Mere om det senere.

Ny låsekode. –  Der har været meldinger om at klubben benyttes af personer der ikke er medlem af Ry sejlklub. Dette har ført til en beslutning om at låsekoden laves om.  Låsesmeden er bestilt til at udføre opgaven. I første omgang forbliver det samme kode, indtil vi finder et passende tidspunkt at ændre koden.

Registrering i CVR- register. Og adgang til vigtige funktioner i netbank.   Palle kæmper en sej kamp med de pågældende instanser for at få tingene til at falde på plads.

Sejlerbladet udgår som magasin. Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne tilmelder sig nyhedsbrev på unionens hjemmeside. Der er tre muligheder.

Tak til klubbens medlemmer og i særdeleshed tak til bestyrelsen for aktiv indsats med masser af frivilligt arbejde.

Godkendt beretning med ekstra tillæg fra forsamlingen.

 • Havnemester og frue gør en meget stor indsats ved sammenkomst i klubben, Ros
 • Vi er glade for Lene’s indsat så der er god kontakt for vinterbaderne. Ros
 1. Forelæggelse af regnskab, V Palle Almvig. Til godkendelse. Vedlagt. Godkendt.
 2. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
  • Kontingent foreslås uændret. Godkendt.
 3. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  • Bestyrelsen ønsker korrektion i vedtægter, da der står noget om år 2000. Det er vi jo langt forbi. Enighed blandt de fremmødte, at det ingen praktisk betydning har, at rette teksten til.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

 

 • Egon Larsen, på valg, Genvalgt med bifald
 • Niels Copeland, på valg, Genvalgt med bifald
 • Jørgen Andersen, på valg, Claus Langergaard, valgt med bifald.
 • Jacob Lytzen, på valg, Anders Hedegaard valgt med bifald
 • Palle Almvig, ikke på valg.
 • Henning Nielsen, ikke på valg
 • Carsten Svarre, ikke på valg
 1. Suppleanter
  • Første suppleant, Peter Hinge
  • Anden Suppleant, Lene Andersen
 2. Kritisk revisor, Jørgen Andersen,
  • Revisor suppleant, Jens Tange

Tak til Jørgen Andersen og Jacob Lytzen for deltagelse i bestyrelsen gennem flere år.

 1. Eventuelt forsat:
  • HUSK sejlerbladet kommer ikke med post længere. Se det sidste sejlerblad.
  • Egon: Ide kan vi få flere til at komme til generalforsamling. Kan vi lave det mere hyggeligt for. Den nye bestyrelse bedes arbejde mere med ideen.
  • Nu bør der ske noget med p-plads. Hvad kan vi gøre. Bestyrelsen arbejder videre med forslag.
  • Oprydning: Opmærksomhed på oprydning omkring klubhuset.
  • Store joller og både skal tage deres master af om efteråret. Der har været eksempler på at wayfair joller er væltet under efterårsstorm. Reparation 30.000 kr. for den enkelte sejler.
  • Udvis: Godt sømands skab bind fald ind det til masten. Naboerne klager til sejlklubben.

HUSK: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 14. april.

Referat fra bestyrelsesmøde i Ry Sejlklub den 28. februar 2018

Deltagere: Egon, Anders, Carsten, Jørgen, Palle, Jacob, Henning. Referent, Niels Copeland

Diverse post og info

Invitation fra Skanderborg kommune til foreningernes aften.  Frivillige hænder i foreningerne inviteres til en hyggelig aften.

Kære bestyrelser, frivillige ledere og andre ressourcepersoner i

foreningerne på kultur– og fritidsområdet i Skanderborg Kommune

Vi vil gerne påskønne jeres indsats i foreningslivet i det forgangne år og indbyder jer derfor til en aften med prisuddeling, koncert og samvær.

Det er gratis at deltage – men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest den 20. marts sker på:

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/137/ Der er plads til 300 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

Sejlerbladet fra Dansk Sejlunion kommer ikke længere med post. Se sidste sejlerblad. Her kan du tilmelde dig nyhedsbreve på 3 områder. Tilmeld dig se sejlerbladet.

Økonomi

Driftsregnskab gennemgang

Budget gennemgang

Regnskab underskrevet af bestyrelsen

Generalforsamling. Gennemgang af indkaldelse

Persondata beskyttelse

Alle foreninger er forpligtet til at efterleve den nye persondata forordning.

Foreningen håndterer persondata efter loven.

Derfor lægger vi på hjemmesiden hvordan foreningen håndterer medlemmernes persondata.

Vinterbadere ingen info

Hjertestarter skal vi have en sådan. Pris ca. 15.000 tages op på næste møde

Rottebekæmpelse naboen siger der er rotter. Der er blevet sat fælder op omkring klubhuset, men der blev kun fanget mus.

Næste møde

 • 14 marts kl. 19.30
 • 21 marts kl. 19.00 Generalforsamling

 

Både sættes i vandet lørdag den 14. april kl. 9.00.

Datoen sættes på klubbens hjemmeside og på klubbens lukkede facebook gruppe.

 Invitation til generalforsamling i Ry Sejlklub.

Ry Sejlklub afholder generalforsamling onsdag den 21. marts 2018.  kl. 19.00    

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Bestyrelsens  beretning ved Egon Larsen, suppleret af bestyrelsen
 1. Forelæggelse af regnskab  V. / Palle Almvig – Til godkendelse,
 1. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent. V./Palle Almvig, suppleret af den øvrige bestyrelse.  Til godkendelse
 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6.Valg i henhold til vedtægterne

 • Egon Larsen,            på valg.
 • Niels Copeland         på valg.
 • Jørgen Andersen      på valg.
 • Jacob Lytzen            på valg.
 • Palle Almvig.            Ikke på på valg
 • Henning Nielsen,      ikke på på valg
 • Carsten Svarre,        ikke på på valg
 1. Suppleanter                                                                                                          Første suppleant.       Anders Hedegaard                                                                                                                                      Anden suppleant.       Lene Andersen.    –   Vinterbader klub.
 1.    Kritiske revisorer    Jørgen Andersen                                                                                                                                                                         
 1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest den 14. marts 2018

svend.egon@larsen.mail.dk   Ringvej 39, Alling 8680 Ry.

Sejlklubben serverer en forfriskning og lidt mundgodt.

På bestyrelsens vegne, Egon Larsen.

 

Husk: Fælles arbejdsdag og båd i vandet lørdag den 14. april

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ry Sejlklub den 2 februar 2018

Deltagere: Egon,  Anders, Carsten, Jørgen, Lene, Referent, Niels Copeland, afbud fra Palle

Medlemstal.

Indberetning af medlemstal indberettet af Carsten. 109 sejlere

Generalforsamling onsdag den 21. marts 19.00

På næste møde forberedes, indkaldelse til generalforsamling, Varsel i henhold til vedtægter, osv.

Både sættes i vandet lørdag den 14 april.

Datoen sættes på klubbens hjemmeside og på klubbens lukkede facebook gruppe.

Vinterbadere

Lene har kontakt til vinterbaderne og der er en lukket facebook gruppe som Lene er administrator.

Hjertestarter

Egon kontakter kommunen der måske har interesse i forbindelse med knudhule badestrand.

Parkering

Der sker parkering langs vejen mellem Knudhule parkeringsområdet og nedgang til klubhuset. Der er meget blød rabat. Så der henstilles til ikke at parkere i dette område.  Info lægges på klubbens facebook gruppe.

Outdoor

Afvikles i pinsen. På næste møde den 28 februar bliver det et punkt på mødet om vi ønsker at deltage med aktiviteter eller lave en anden plan.

Eventuelt:

Egon har meldt sig interesseret i alt deltage i møde angående grøde sammen med andre som gerne vil drøfte løsninger. Karen Marie Dixen har spurgt. Det vil være fint hvis man kan finde nogle gode fælles løsninger.

Møder i foråret

Onsdag den 28 februar 19.30

Onsdag den 14 marts kl. 19.30

Vinterbadernes rengøringsliste for 2017/2018

Rengøring af sauna / omklædningsrum /baderum. 3 gang/mdr.

Skriv gerne på tavlen på saunadøren hvornår I påtænker at gøre rent. ( Dunkene står i køkkenet under vasken og damprenseren til badeværelse under bænken i sejllageret)-Brug mopperne.

Husk også klubområdet.

Se rengøringsmanual ved isøksen.

Mølleskolens SFO 1.uge i måneden

Knudsøskolens SFO 4.uge i måneden

Vinterbaderne midt i måneden 

 • Oktober:31/10 Opstartsrengøring, hvor nogle mødte fremJ
 • November: Annette Orluf, Malene Stub og Kristina Wulf
 • December: Seniorflokken
 • Januar: Låsbypigerne
 • Februar: Klankholdet
 • Marts: Yogaholdet
 • April: Annette Killie, Hans Jørgen Lund og Jytte Mathiesen
 • Maj: Skriv selv på

 

Aftal indbyrdes, hvornår I vil foretage rengøring, men gerne omkring d. 15. i måneden.( I kan sms’e, hvis I mangler et evt. telefonnr.)

Mvh. Lene Hoeg Andersen. Skriv en mail, hvis der er noget der ønskes el. mangler.    51789000  el. Lene.ander@gmail.com

Information til øvrige vinterbadere vedr. hold på 5 og derover

Information til øvrige badere, som en service om hold på 5 og derover, der bader i løbet af ugen. Denne liste administreres af mig, som formand for Vinterbaderne!! Man må ikke som enkeltperson reservere.

Mandag:   Yogaflok  20.30 –21.15

Tirsdag: Seniorflok 10.00- 11.30

Onsdag:  Mølleskolen SFO   13.15-15.45 (2 hold)

Torsdag:  Knudsø SFO        14.15- 15.15 (1 hold)

 Låsbyflok      18.30 – 21.00

Fredag:   Klank   8.15-9.45 (Kun i januar og februar) 

Søndag: Allingflok    (som regel kl. 17.00)

 

 

Info om vinterbadning i Ry Sejlklub i 2017/2018

Vi har en afdeling, der er åben for vinterbadere. Der er et lille omklædningsrum, badeværelse og en mindre sauna.

For at blive ny medlem:Skal man udfylde formularen på hjemmesiden  ang. kontingent, derefter henvende sig til mig Lene Hoeg Andersen Jeg vil så udlevere kode og give en instruktion i, hvorledes klubben og stedet kan bruges.

Tilmeldning og afmeldning:

Det koster 650 kr. for hele sæsonen dvs. 1/11- 1/5 og vi gør opmærksom på, at man ikke får rabat, hvis man tilmelder sig senere på året ex. januar. De, der allerede er medlemmer, kan fortsætte ved ny indbetaling senest 1/11 Afmeldning: Man skal selv aktivt melde sig ud af klubben til Carsten Svarre: csvarrery@gmail.com

Sæsonen startes ved fælles rengøring d31/10 2017

Vinterbadernes facebook hedder: Vinterbadere KNUDSØ

hvor jeg er administrator

Enkle regler for vinterbadning i sejlklubben

 • Som medlem må man have en gæst med engang for at se, om det var noget at blive kommende medlem.
 • Hvis der er noget specielt, et arrangement el. lign vedrørende badning, så skalman kontakte mig.
 • Nye medlemmer skal have instruktion!
 • Før man benytter saunaen, skal man gå i bad
 • Det tilrådes, at man ikke går alene i vandet
 • Håndklæder tages med hjem
 • Dørene til toilet, sauna og klubhuset skal være åbne, da rummene er opvarmet via varmepumpen
 • Støvsug gerne rummet, hvis der er meget sand
 • Hold øje med rengøringslisten(kommer til at hænge på saunadøren sidst i oktober)

Der vil blive gjort rent 3 gange om måneden.

Mølleskolens SFO gør rent den første uge og Knudsø SFO den sidste uge i måneden. Vinterbadere som opstart og midt i måneden. Mølleskolen sørger for vask af måtter og tæpper.

 • Gardiner skal være rullet fra.
 • Badesæsonen er normalt indtil maj, hvor bådene kommer i vandet. Der benyttes saunaen ikkeDog kan man fortsat bade fra klubbens bro og benytte omklædningsrummet.
 • I sommersæsonen har man adgang til to kanoer, som man kan booke inde på opslagstavlen.
 • Naboerne beder os om, ikke at parkere foran trappen

 

Hvis der er spørgsmål så er min mail Lene.ander@gmail.com el.mobil 51789000

 

 

Bestyrelsesmøde i Ry sejlklub – Onsdag den 25. oktober. 2017 Kl. 16.00

*Dagsorden.*

Afbud: Niels Copeland og Anders Hedegaard

*Vinterbader sæsonen står for døren. – Status på ventelisten*.

Der er d.d. udsendt kontingentopkrævning, der er kun en, der har udmeldt
sig som reaktion på Carstens skrivelse – fremover kan man ikke forbigående
sætte sit medlemskab på pause. Man skal tilmeldes igen, og kommer så på
venteliste.

I år er det varslet at sidste betalingsfrist er 1. november – (5-7. nov.
rykkes under indtryk af, at der er pres på ventelisten og under henvisning
til skrivelsen der tidligere er udsendt om betaling Lene H. A. skrev brevet)

D.d. optages 3 fra ventelisten – Carsten kontakter de pågældende

*Sejlsikkert Ambassadøren har bedt om ordet.*

– Ambassadørposten overgår til formanden, Egon Larsen –

*Fælles arbejdsdag / både og broer på plads.:*

Forplejning:

Jette og Lene laver Skipper Labscoves – Palle sørger for indkøb hertil
incl. øl og sager

Jørgen og Lene køber ind til morgenmad

Div. Vinterklargøring:

Formanden er forhindret i at give fremmøde

Opgavelisten står Havnefogeden for og han dirigerer tropperne.

Evt. /

Julefrokost
​ for bestyrelsen​
fredag den 8. december i klubhuset kl. 1800

Referent: Palle Almvig

Referat fra bestyrelsesmøde den 12 september 2017

Deltagere: Egon, Carsten, Jakob, Palle, Referent, Niels Copeland

 

Hyggedag & arbejdsdag

 • Grødeskæring i havnen, godt arbejde. Med le i havnen
 • Mange opgaver blev udført
 • Rigtig god hygge med dejlig frokost til deltagerne

Onsdags sejlads

 • De fleste onsdage har der været sejlads. Det fortsætter.

TV2 østjyllands indslag

 • Kanon flot indslag. Ry sejlklub har fået stor anerkendelse fra Dansk Sejlunion ”sejlads træning der tager højde for de unges interesse”

Model sejlklubben viste fint deres små sejlbåde på Knudsø

 • 13 august og den 9 september

Sørøvertur – Flot deltagelse

 • 29 deltagere

Mulvarper er gået i fælden

 • 2 er gået i fælden. Stor vildt jægeren Carsten Svarre har haft en fantastisk god jagt.

SUP boards

 • Benyttes af medlemmerne. Husk alle medlemmer har denne mulighed.

Registrering af både i søerne

 • Kommunen er i gang med kampagne for at alle både i søerne bliver registreret.

Økonomi – Passende tilstand

 • Broerne er i meget ringe stand. Dette gør at vi skal afse en del midler til dette i 2018.
 • Opkrævning sendes til alle vinterbadere

 

Datoer

 • 24 oktober tirsdag kl. 19.30 bestyrelsesmøde.
 • 25 oktober onsdag kl. 15 Klargøre at både skal tages op.
 • Bådstativer sættes på plads
 • Inden da bedes alle bådejere finde rydde op omkring deres bådstativer.

28 oktober Både op og broer på plads

NB: Referent Niels Copeland.